News und Schlagzeilen   Events


Topic Replies Activity
Magdeburger Developer Days 2019 6 May 20, 2019
Clojure Meetup Frankfurt am Main 1 March 27, 2019
Scala Days 2018: Programm mit prominenten Sprechern online 2 February 20, 2018
JUG Mainz 11 February 20, 2018
Magdeburger Developer Days 2018 1 February 19, 2018